Các phiên bản có chứa lỗi:

  • Ubuntu 7.04 (Feisty)
  • Ubuntu 7.10 (Gutsy)
  • Ubuntu 8.04 LTS (Hardy)
  • Ubuntu “Intrepid Ibex” (development): libssl <= 0.9.8g-8
  • Debian 4.0 (etch) (see corresponding Debian security advisory)

Debian có cung cấp một script kiểm tra key, nếu status trả về weak tức là hệ thống của bạn có lỗi. Bạn nên update hệ thống ngay lập tức.

http://security.debian.org/project/extra/dowkd/dowkd.pl.gz http://security.debian.org/project/extra/dowkd/dowkd.pl.gz.asc

Việc kiểm tra này cần phải tính toán lại nên có thể khá lâu, bạn có thể bỏ qua bước này và chỉ cần apt-get update/upgrade mà thôi, hiện các repo đã có đầy đủ các gói cập nhật.

Có người đã gọi sự cố này là ngày “Thảm họa Debian” sau sự kiện năm 2003.

Links:
Linux security
Planet Debian